Voor iedereen die werkt met complexe assets

Wij zijn er voor alle partijen die een data en informatie vraagstuk hebben met betrekking tot fysieke assets in de infra-, bouw- en energiesector. Wij hebben ervaring met verschillende assetmanagement- en ontwerpsystemen, uitwisselingsstandaarden en verschillende partijen binnen het publieke, semi-publieke en commerciële domein. Daarbij werken we voor asseteigenaren en -beheerders, aannemers en ingenieursbureaus.

Afhankelijk van uw behoefte en de volwassenheid van uw organisatie, kunnen wij verschillende rollen vervullen. Of er al een toegewijd IT team is met een eerste inrichting gebaseerd op Linked Data, of dat de data en informatie nog bij een select aantal personen beschikbaar is; in een breed spectrum kunnen wij onze sociale en technische vaardigheden inzetten. Wij gaan graag aan de slag om een toekomstbestendige oplossing neer te zetten. Dit ingebed in de business case met onze interesse in de (digitale) ontwikkeling van de organisatie. Vervolgens borgen we dat de juiste informatie wordt vastgelegd met onze proces analyses. Technieken die we voor de oplossing toepassen zijn Linked Data, bibliotheken (OTL), knowledge graphs, RDF, OWL, SPARQL, Python, IFC en GIS.

Onze opdrachtgevers

Logo Rijkswaterstaat Logo Gemeente Amsterdam Logo Arcadis Logo Qirion

Sectoren

Infra

Voor overheidsinstanties als gemeenten, provincies en waterschappen en agentschappen als Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. Organisaties die veel assets beheren en managen. Of voor hen, ingenieursbureaus en bouwers, die werken voor een hoogwaardige publieke ruimte.

Ervaring hebben wij met het opzetten ontwikkelen, implementeren en toepassen van een OTL. Dit hebben wij opgedaan bij onder andere Rijkswaterstaat en de Gemeente Amsterdam.
Daarnaast ondersteunen we opdrachtnemers in projecten bij het leveren van data conform een OTL en/of ILS.

Lees meer

Bouw en utiliteit

Voor publieke en private partijen die BIM willen inzetten bij woning- en utiliteitsbouw. Met speciale aandacht voor de beheer- en onderhoudsfase.

Dit doen we bij de aannemer ter ondersteuning van het opzetten van een bruikbaar BIM-model voor vastgoedbeheer. De assetmanager, of opdrachtgever, ondersteunen wij in het opzetten van een ILS, zodat de juiste informatie wordt uitgevraagd voor het BIM-model in relatie tot de beheerfase. Partijen die zowel de realisatie als onderhoud op zich nemen zijn voor ons de partijen die het meeste baat hebben om een BIM-model voor beheer en onderhoud op te zetten. Partijen die BIM (willen) toepassen voor visueel (3D) assetmanagement en werken met assetmanagement applicaties van onder andere Ultimo, Planon, O-Prognose of vergelijkbaar, kunnen direct aan de slag met onze koppeling uitgevoerd door BIM-Bridge. De BIM-Bridge helpt u met automatische controles en analyses.

Lees meer

Energie

Voor netbeheerders, bouwers, onderhouders en energiemaatschappijen met assets. Wij kunnen op proces- en technisch level ondersteunen voor assetdata vraagstukken in relatie tot opslag en uitwisseling tussen interne en externe systemen en organisaties.

Wij hebben ervaring met de standaardisatie van BIM en gerelateerde processen en het opzetten van een OTL bij onder meer Tennet en Qirion. Daarnaast ondersteunen we opdrachtnemers in projecten bij het leveren van data conform een OTL en/of ILS.

Lees meer

Offshore

Alle activiteiten die op enige afstand van de kust plaatsvinden. Windparken zijn hiervan een goed voorbeeld waar wij ons graag hard voor inzetten.

Het gaat hierbij om goed asset informatie management tijdens het ontwerp, aanleg en onderhoud van deze parken met bijbehorende infrastructuur.

Lees meer

Facility management

BIM-Connected richt zich binnen deze sector op de toepassing van openBIM voor schoonmaak, catering, ruimtebeheer, asset maintenance en workplace management voor en door luchthavens, ziekenhuizen, universiteiten, overheid en kantoren.

We denken juist verder dan alleen de informatieoverdracht bij het realiseren van assets. Naast de beheer en onderhoud van een asset biedt de hedendaagse digitale innovatie ook mogelijkheden voor efficiënt facility management.

Lees meer

Experts in belangrijke (open) standaarden

Standaarden maken data-uitwisseling en dataopslag effectiever en efficiënter. Binnen uw organisatie met bijvoorbeeld het werken met nieuwe systemen, als ook in de uitwisseling met andere organisaties. Bovendien hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden, maar maakt u gebruik van bruikbare datamodellen en -standaarden. Maakt of wilt u gebruik maken van relevante standaarden om aan te sluiten bij de ontwikkelingen binnen uw sector? Wij hebben kennis van het toepassen van de belangrijkste standaarden.

RDF(S), OWL, SKOSSHACL en (Geo)SPARQL zijn componenten binnen de Linked Data methodiek, ontwikkeld door de community W3C. Afhankelijk van de toepassing/ use case wordt bepaald welke component(en) gebruikt worden, ieder met zijn eigen modelleerkracht. Wilt u alleen termen en definities vastleggen? Of data ook uitwisselen en misschien ook automatische verificatie mogelijk maken? Essentiele vragen voor het toepassen van de juiste techniek.

Deze componenten zorgen ervoor dat data computer verwerkbaar én computer interpreteerbaar is. Met de modelleerkracht worden gegevensstructuren opgezet, een ontologie genaamd, die uitbreidbaar en schaalbaar zijn. Gegevens uit (kennis)systemen en datamodellen kunnen op deze wijze geharmoniseerd worden, waardoor data wordt verrijkt en meer inzichten oplevert.

De NEN 2660 is de standaard voor regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving. De standaard biedt een raamwerk voor het ontwikkelen van samenhangende conceptuele modellen die betrekking hebben op het gebruik van, en de gehele levenscyclus van de gebouwde omgeving, en elementen uit deze omgeving. De standaard omarmt de Linked Data methodiek.

Klik hier voor meer info.

Open geo-standaarden zorgen ervoor dat geo-informatie betekenisvol voor diverse taken en in verschillende softwarepakketten te gebruiken is.

GML is het uitwisselingsformaat dat hoort bij het basismodel geo-informatie NEN 3610. Het definieert XML-codering voor het overbrengen en opslaan van allerlei geo-informatie, zoals geometrie, topografie, coverages en sensordata. GML kan worden gebruikt voor bestandsuitwisseling, maar ook binnen webservices. Meer informatie hier te vinden.

Dan is er ook de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT|IMGeo) standaard. Hierin is vastgelegd hoe overheidsorganisaties de inrichting van de buitenruimte – wegen, sloten, groenvoorziening, verkeerslichten – in Nederland digitaal vastleggen. De wettelijk verplichte BGT standaarden vormen de kern van het informatiemodel geografie (IMGeo). Een aanvulling hierop is de IMBOR. Meer informatie: klik hier.

Bovengenoemde standaarden, welke wettelijk verankerde sectorstandaarden zijn, worden beheerd door Geonovum.

De internationale norm NEN-EN-ISO 19650 wordt wereldwijd beschouwd als dé standaard voor het management van digitale informatie in de levenscyclus van bouwwerken. Eind 2018 publiceerde de Europese normcommissie voor BIM (CEN/TC 442) de eerste twee delen van deze norm. In 2019 is deze norm overgenomen door Nederland, en gepubliceerd door NEN.

Meer informatie: klik hier

IFC is een gestandaardiseerde, digitale beschrijving van de gebouwde assets. Het is een open, internationale norm (ISO 16739) en bevordert leverancier neutrale en bruikbare mogelijkheden voor een breed scala aan softwareapplicaties en interfaces voor veel verschillende gebruikssituaties.

Meer over IFC, het gebruik en de acceptatie ervan vindt u hier.

 

Met de ervaringen van COINS is een nieuwe ISO-norm (ISO 21597), de ICDD (Information Container for Data Delivery) als Europees standaard vastgelegd. ICDD gebruik je bij het uitwisselen van gegevens tussen twee partijen. Als je bestanden of datasets uitwisselt, waarvan je wilt weten wat bij elkaar hoort. Deze norm zal bestaan uit twee delen; deel 1 wat een beschrijving geeft van het container principe en deel 2 welke in zal gaan op het datamodel. De ICDD zal daarbij de opvolger worden van de COINS standaard.

Klik hier voor meer info.

In het IMBOR zijn landelijke afspraken gemaakt over de objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals voor weg- en groenbeheer. De BGT | IMGEO vormt de basis voor de IMBOR. Sinds kort is er ook een linked data versie beschikbaar, opgesteld door het CROW.

Meer informatie klik hier

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het GWSW is een verplichte open standaard volgens de pas-toe-of-leg-uit-lijst van Forum Standaardisatie. Stichting RioNED beheert de standaard.

Klik hier voor meer informatie.

NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten. Hiermee kan gestuurd worden op prestatie-eisen, zodat een eigenaar of beheerder inzicht heeft in de status van zijn assets.

Meer informatie hier te vinden.

Finalist DigiDare Award 2022

Samen met TenneT en aannemer Qirion heeft BIM-Connected een informatieleveringsspecificatie (ILS) opgesteld voor BIM-dataleveringen. Daarbij is een data-controleportaal opgezet om de in samenhang geleverde data (o.b.v. Linked Data, IFC en fysieke documenten) automatisch te controleren. Dit kan de aannemer zelf doen, voordat het daadwerkelijk bij de opdrachtgever terecht komt. En hiervoor is gebruik gemaakt van een lopend project. Daarmee sprak het meteen tot de verbeelding.

betere communicatie

 efficiënter werken

 hoge datakwaliteit

Onze partners

Royal Haskoning DHV

Trotse sponsor van