Voor iedereen die werkt met complexe assets

Wij zijn er voor alle partijen die een data en informatie vraagstuk hebben met betrekking tot fysieke assets in de infra-, bouw- en energiesector. Wij hebben ervaring met verschillende assetmanagement- en ontwerpsystemen, uitwisselingsstandaarden en verschillende partijen binnen het publieke, semi-publieke en commerciële domein. Daarbij werken we voor asseteigenaren en -beheerders, aannemers en ingenieursbureaus.

Afhankelijk van uw behoefte en de volwassenheid van uw organisatie, kunnen wij verschillende rollen vervullen. Of er al een toegewijd IT team is met een eerste inrichting gebaseerd op Linked Data, of dat de data en informatie nog bij een select aantal personen beschikbaar is; in een breed spectrum kunnen wij onze sociale en technische vaardigheden inzetten. Wij gaan graag aan de slag om een toekomstbestendige oplossing neer te zetten. Dit ingebed in de business case met onze interesse in de (digitale) ontwikkeling van de organisatie. Vervolgens borgen we dat de juiste informatie wordt vastgelegd met onze proces analyses. Technieken die we voor de oplossing toepassen zijn Linked Data, bibliotheken (OTL), knowledge graphs, RDF, OWL, SPARQL, Python, IFC en GIS.

Sectoren

 • Infra

  Voor gemeenten, provincies en RWS die veel assets te managen hebben. Of voor hen, ingenieursbureaus en bouwers, die werken voor een hoogwaardige publieke ruimte.

  Ervaring hebben wij met het opzetten ontwikkelen, implementeren en toepassen van een OTL. Dit hebben wij opgedaan bij onder andere Rijkswaterstaat en de Gemeente Amsterdam.
  Daarnaast ondersteunen we opdrachtnemers in projecten bij het leveren van data conform een OTL en/of ILS.

  Lees meer
 • Bouw en utiliteit

  Voor publieke en private partijen die BIM willen inzetten bij woning- en utiliteitsbouw. Met speciale aandacht voor de beheer- en onderhoudsfase.


  Dit doen we bij de aannemer ter ondersteuning van het opzetten van een bruikbaar BIM-model voor vastgoedbeheer. De assetmanager, of opdrachtgever, ondersteunen wij in het opzetten van een ILS, zodat de juiste informatie wordt uitgevraagd voor het BIM-model in relatie tot de beheerfase. Partijen die zowel de realisatie als onderhoud op zich nemen zijn voor ons de partijen die het meeste baat hebben om een BIM-model voor beheer en onderhoud op te zetten. Partijen die BIM (willen) toepassen voor visueel (3D) assetmanagement en werken met assetmanagement applicaties van onder andere Ultimo, Planon, O-Prognose of vergelijkbaar, kunnen direct aan de slag met onze koppeling uitgevoerd door BIM-Bridge. De BIM-Bridge helpt u met automatische controles en analyses.

  Lees meer
 • Energie

  Voor netbeheerders, bouwers, onderhouders en energiemaatschappijen met assets. Wij kunnen op proces- en technisch level ondersteunen voor assetdata vraagstukken in relatie tot opslag en uitwisseling tussen interne en externe systemen en organisaties.

  Wij hebben ervaring met de standaardisatie van BIM en gerelateerde processen en het opzetten van een OTL bij onder meer Tennet en Qirion. Daarnaast ondersteunen we opdrachtnemers in projecten bij het leveren van data conform een OTL en/of ILS.

  Lees meer

Standaarden

Standaarden maken data-uitwisseling en dataopslag effectiever en efficiënter. Binnen uw organisatie met bijvoorbeeld het werken met nieuwe systemen, als ook in de uitwisseling met andere organisaties. Bovendien hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden, maar maakt u gebruik van bruikbare datamodellen en -standaarden. Maakt of wilt u gebruik maken van relevante standaarden om aan te sluiten bij de ontwikkelingen binnen uw sector? Wij hebben kennis van het toepassen van de hier genoemde standaarden.

RDF(S), OWL, SKOS en SHACL zijn componenten binnen de Linked Data methodiek, ontwikkeld door de community W3C. Afhankelijk van de toepassing/ use case wordt bepaald welke component(en) gebruikt worden, ieder met zijn eigen modelleerkracht. Wilt u alleen termen en definities vastleggen? Of data ook uitwisselen en misschien ook automatische verificatie mogelijk maken? Essentiele vragen voor het toepassen van de juiste techniek.

Deze componenten zorgen ervoor dat data computer verwerkbaar én computer interpreteerbaar is. Met de modelleerkracht worden gegevensstructuren opgezet, een ontologie genaamd, die uitbreidbaar en schaalbaar zijn. Referentiegegevens uit andere (kennis)systemen kunnen geharmoniseerd worden.

De NEN 2660 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bouw’ wordt herzien, zodat deze duidelijke kaders stelt voor informatiemodellering die toe te passen zijn in zowel het vastgoed als de infrastructuur. Hiervoor wordt een basis set aan (internationale) normen als kader gevolgd.

Klik hier voor meer info.

Bovenstaande in combinatie met de ervaringen van COINS worden vastgelegd als Europees standaard in een nieuwe ISO-norm, de ICDD (Information Container for Data Drop). Deze norm zal bestaan uit twee delen; deel 1 wat een beschrijving geeft van het container principe en deel 2 welke in zal gaan op het datamodel. De ICDD zal daarbij de opvolger worden van de COINS standaard.

Klik hier voor meer info.

COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) ondersteunt de uitwisseling van digitale informatie tussen verschillende IT-platforms en -omgevingen van partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten. Dit allemaal in een neutraal, software onafhankelijk format. De standaard zorgt ervoor dat verschillende informatie in samenhang in één database kunnen worden vastgelegd. Daarbij aan functies, eisen- en objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, IFC-modellen, en objecttypenbibliotheek. COINS vervangt niet één van de andere standaarden, maar biedt de mogelijkheid deze te integreren.

Voor meer informatie zie hier

R2RML, een taal voor het uitdrukken van mapping van relationele databases naar RDF-datasets. Dergelijke mapping bieden de mogelijkheid om bestaande relationele gegevens in het RDF-datamodel te bekijken, uitgedrukt in een structuur en semantiek naar keuze van de schrijver van de mapping. R2RML-mappingen zijn zelf RDF-graphs en worden opgeschreven in de syntaxis van Turtle. R2RML maakt verschillende soorten mapping-implementaties mogelijk. Processors kunnen bijvoorbeeld een virtueel SPARQL-eindpunt bieden over de toegewezen relationele gegevens, of RDF-dumps genereren, of een Linked Data-interface aanbieden.

Klik hier voor meer informatie.

In de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT|IMGeo) standaarden is vastgelegd hoe overheidsorganisaties de inrichting van de buitenruimte – wegen, sloten, groenvoorziening, verkeerslichten – in Nederland digitaal vastleggen. De wettelijk verplichte BGT standaarden vormen de kern van het informatiemodel geografie (IMGeo). Een aanvulling hierop is de IMBOR.

Meer informatie: klik hier

Geography Markup Language (GML) is het uitwisselingsformaat dat hoort bij het basismodel geo-informatie (NEN 3610). Het definieert XML-codering voor het overbrengen en opslaan van allerlei geo-informatie, zoals geometrie, topografie, coverages en sensordata. GML kan worden gebruikt voor bestandsuitwisseling maar ook binnen webservices.

Meer informatie klik hier

In het IMBOR zijn landelijke afspraken gemaakt over de objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals voor weg- en groenbeheer. De BGT | IMGEO vormt de basis voor de IMBOR. Sinds kort is er ook een linked data versie beschikbaar, opgesteld door het CROW.

Meer informatie klik hier

IFC is een gestandaardiseerde, digitale beschrijving van de gebouwde assets. Het is een open, internationale norm (ISO 16739-1: 2018) en bevordert leverancier neutrale en bruikbare mogelijkheden voor een breed scala aan softwareapplicaties en interfaces voor veel verschillende gebruikssituaties. Meer over IFC, het gebruik en de acceptatie ervan vindt u hier.

Met het BIM Collaboration Format (BCF) kunnen verschillende BIM-applicaties modelgebaseerde problemen met elkaar communiceren door gebruik te maken van IFC-modellen. BCF is gemaakt voor het vergemakkelijken van open communicatie en het verbeteren van op IFC gebaseerde processen om modelgebaseerde problemen tussen BIM-applicaties gemakkelijker te identificeren en uit te wisselen, waarbij eigen formaten en workflows worden omzeild. Een uitgebreide uitleg van BCF vindt u hier.

NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten. Hiermee kan gestuurd worden op prestatie-eisen, zodat een eigenaar of beheerder inzicht heeft in de status van zijn assets.

Meer informatie hier te vinden.

Onze opdrachtgevers

Logo Rijkswaterstaat Logo Gemeente Amsterdam Logo Arcadis Logo Qirion

Onze partners

Royal Haskoning DHV