Praktisch toepasbare oplossingen met een hoog innovatief karakter

Wij zijn gespecialiseerd in BIM, Linked Data en het in goede banen leiden van de bijbehorende verandering. En dat voor organisaties met waardevolle gebouwde assets. Wij ondersteunen uw organisatie graag met de volgende digitale stap. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsspecifieke OTL zijn, het optimaliseren van het asset ontwerpproces, het controleren van grote datasets of het koppelen van systemen. Uw IT vraagstuk toekomstbestendig oplossen is onze uitdaging. Making data valuable!

Een gerichte vraag? Bel of mail ons

Digitale bedrijfsstrategie

Overtuigd van toe te passen technieken of zit uw organisatie middenin de digitale transitie? Heeft u al veel kennis expliciet in systemen en modellen, of heeft u veel impliciet belegd bij uw specialisten? De organisatie die assets bezit, beheert of onderhoudt, heeft te maken met een lange termijn scope. Dit kan bijten met de korte termijn prestaties. Onderhoud van assets en investeringen in digitale technologie kosten geld en de opbrengsten ervan zijn in de toekomst. Juiste beslissingen op basis van correcte informatie leiden tot een kortere doorlooptijd, hogere kwaliteit en minder (faal)kosten. Maar wat is de juiste informatie om bij te dragen aan de lange termijn doelen van uw organisatie? En wat is de business case? Het gedachtengoed van BIM heeft de potentie om een sleutelrol te vervullen voor het succes van de organisatie. Wij kennen de markt, wij weten wat er technisch mogelijk en haalbaar is, en geven graag een advies op maat om de belofte van BIM met goed data management waar te gaan maken.

De ene organisatie staat aan het begin en is vooral nog met documenten in de weer en voert dezelfde data in verschillende systemen in. De andere organisatie is al BIM-gevorderd, en heeft al volop geïnvesteerd in
BIM en Linked Data voor asset management met veel kennis die expliciet is vastgelegd.

In beide gevallen toetsen wij het IT landschap, de werkwijze en de knowhow van de organisatie, om business cases ter verantwoording van de investering op te stellen.

Hoewel BIM ook 3D modelleren omvat, is het voor ons vooral een wijze om kennis en expertise van engineering en asset management expliciet te maken. Dit door de betrokken assets systematisch vast te leggen. Waar mogelijk op basis van standaarden. Met standaarden wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke kennis en is de uitwisseling met interne en externe partijen eenvoudiger. Dit vergt een goed ingericht IT landschap.

Goed ingericht om in de informatiebehoefte te voorzien met inzicht in de leidende datastructuren en de juiste functionaliteiten in de aanwezige software en databases. De focus ligt op de interoperabiliteit tussen deze tooling, in plaats van dat er gezocht wordt naar een allesomvattend softwarepakket. Wij zijn software onafhankelijk, dus zoeken altijd naar de beste oplossing voor uw organisatie!

Hoe complexer de assets, eisen, onderhoudsmogelijkheden en IoT ontwikkelingen, hoe meer data er beschikbaar komt. Hoe kan de organisatie de hedendaagse technologische innovaties benutten voor nieuwe en bestaande assets? Wij zien het als een strategische keuze om doelgerichte, flexibele en toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelingen. Voor het toetsen van mogelijke oplossingen, hebben wij de DIKW-piramide in het achterhoofd. Data kan, en wij vinden dat het moet, bijdragen aan wijze besluiten.

Onze wijsheid bouwt voort op kennis in engineering, assetmanagement en kennis van Linked Data en BIM. Na het scherp krijgen van uw vraag en context, is het een kwestie van doelgericht de juiste data verzamelen en vertalen naar de benodigde informatie. Daarbij benutten we natuurlijk zoveel mogelijk de bestaande systemen. Making data valuable.

Informatiebehoefte

Het besluit voor een IT verbetertraject is genomen. Dan is het tijd om de informatie van de betrokken processen op te halen. De gewenste processen met hun informatiebehoefte om de beste beslissingen te kunnen nemen zijn leidend. De processen hebben bepaalde informatie nodig om de beste beslissingen te nemen. De techniek dient hierin te voorzien; de benodigde data en applicaties volgen.  

Als je data wilt vastleggen, dient het ook nodig te zijn voor een bepaalde activiteit. Data vastleggen die geen doel dient, is alleen maar administratieve last. Om te borgen dat alle stappen kunnen worden doorlopen van een bepaalde dienst, werken wij samen met de domeinspecialisten de processen uit.

Per stap worden vervolgens de informatie op hoofdlijnen vastgelegd. Het detailniveau van de activiteiten hangt samen met de scope van de business case.

Met de procesanalyse is de informatie analyse al goed op weg. De processen met activiteiten geven context aan het informatie model. Wij zetten een semantisch informatie model op (zie semantisch modelleren). Dit informatiemodel is vervolgens de basis voor een verdere detaillering in een datamodel. Het informatie- en datamodel weergeeft samen met het procesoverzicht de basis voor de benodigdheden (“requirements”) van de informatievoorziening. Na afronding van deze analyses, is het tijd om de markt te gaan verkennen voor oplossingen.

BIM-Connected heeft kennis en expertise in het visueel en begrijpelijk opstellen van analyses. Daarbij vermijden wij lange rapportages, en maken wij graag gebruik van schetsen, informatie flows , processchema’s en to-the-point-presentaties.

Linked Data

Wij zitten in een tijd waar de impliciete kennis transformeert naar expliciete kennis. Impliciet wil zeggen dat het belegd is in het hoofd van een enkele specialist die zelf weet hoe de data zich tot elkaar verhouden. Expliciet wil zeggen dat de kennis geobjectiveerd is: verbonden met objecten, die weer met elkaar verbonden zijn. Zo kan niet alleen de mens associëren, maar kan ook de computer de informatie interpreteren. Hoe? Het semantisch model maakt het mogelijk. Semantiek is de studie van de betekenis van woorden. Het model is de vereenvoudigde representatie van het stukje werkelijkheid. Waar de computer in het verleden meer tabel georiënteerd werkte, maken jonge en bewezen technieken het mogelijk om object georiënteerd te werken. Ondersteunende technieken ontsluiten vervolgens heel prettige mogelijkheden tot informatie uitwisseling. In de Nederlandse energie-, bouw- en infrasector wordt samenwerking tussen organisaties door semantische modellen ontwikkeld. BIM-Connected ondersteunt organisaties om de kansen van deze technologie zowel in de uitwisseling, als ook voor de interne besluitvorming en optimalisatie van processen in te zetten.

De Nederlandse bouw- en infrasector hebben zich ten doel gesteld een digitaal stelsel op te bouwen om efficiënte en effectieve gegevensinwinning, onderlinge uitwisseling en deling tussen partners te realiseren. Dit gezamenlijk doel heeft geleid tot een Nederlandse Technische Afspraak, bekend als de NTA 8035 – Semantische gegevensmodellering in de gebouwde omgeving. Samen met de ISO ICDD, internationale standaard, zorgt deze NTA voor een basis van een eenduidige toepassing van semantische W3C-talen (zie Linked Data) bij toekomstbestendige modellering.

BIM-Connected heeft kennis en expertise van de implementatie van deze standaarden. Wij vertellen u graag meer over de voordelen van het werken conform nationale en internationale standaarden en helpen u graag om het innovatieve pad te bewandelen naar een toekomstbestendig en effectief datagebruik.

Linked data is een digitale methode voor het publiceren van gestructureerde gegevens. Deze methode is gebaseerd op RDF, een technologie/standaard van W3C. W3C is het ‘The World Wide Web Consortium’ dat werkt aan internationale standaarden voor het World Wide Web. RDF wordt gebruikt als een (softwareonafhankelijk) formaat om gegevens in het algemeen voor te stellen en uit te wisselen.

BIM-Connected heeft vergaande kennis van alle Linked Data en W3C technologieën. Naast RDF zijn wij thuis in OWL, SHACL, SKOS en SPARQL.

Een OTL is de basis om data tussen verschillende systemen, partijen en organisaties te stroomlijnen. Dit door een gegevensstructuur (of dataset) van objecttypen vast te stellen, gebaseerd op de informatiebehoefte van het gemeenschappelijke proces. Deze gegevensstructuur is opgezet en vastgelegd met Linked Data en dient als digitale bibliotheek. Een OTL draagt bij aan het spreken van één taal binnen de organisatie en ook binnen de sector. Bovendien helpt het bij het eenmalig vastleggen en het meervoudig gebruik van gegevens.

BIM-Connected is intensief betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van een OTL bij o.a. Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, TenneT en Qirion.

Implementatie

BIM, SE, Linked Data, Knowledge Graphs, standaarden, SPARQL of OTL, dat komt u misschien zeer bekend voor. Maar om dit nou slim te implementeren, daar kunt u misschien wel hulp bij gebruiken. BIM-Connected staat klaar om engineering en asset beheer prestaties te verbeteren met slimme IT oplossingen. Of de organisatie nou aan het begin staat van de digitale transformatie, of al vergevorderd is. Of het vooral de basisorganisatie treft, of de ondersteuning van projecten. Dat maakt ons niet uit. Wij leggen de connectie met uw bestaande situatie.

Niet-tastbare IT projecten met lange doorlooptijd zijn voor de meeste organisaties niet gewenst en hebben te dealen met grote weerstand. Eén van de voordelen van agile werken, is de veelvuldige en nauwe afstemming met de behoefte van de eindgebruikers. Wij zien een juiste minimum viable product als een kunst, die doeltreffend de kracht en mogelijkheden laat zien. Mits goed uitgevoerd natuurlijk! Met een heldere roadmap en het kort cyclische opleveren van functionaliteit, creëren wij draagvlak, vertrouwen en medewerking van alle belanghebbenden binnen de organisatie. Waar nodig leiden wij de mensen op om na de implementatie zelf aan de slag te gaan.

BIM-Connected is gespecialiseerd in Linked Data voor uitdagende vragen met betrekking tot assetmanagement. Of uw organisatie al bekend is met deze technologie, of niet, wij slaan graag de brug tussen de realiteit van uw organisatie met bestaande assetmanagementsystemen en de Linked Data technologie. Zo gaat u een transformerend traject in waarin niet alleen data gestructureerd, overgezet en toekomstbestendig wordt, maar waarin op een gegeven moment duidelijk wordt dat er veel kennis en wijsheid uit uw data te halen valt.

Data in control

“Garbage in, garbage out”. De structuren kunnen nog zo briljant zijn uitgedacht en geïmplementeerd; als de data niet juist wordt ingevoerd, is er nog steeds geen bruikbare set data wat tot waardevolle informatie leidt. Om datasets te controleren en hiaten snel inzichtelijk te hebben, helpt BIM-Connected met het opzetten van geautomatiseerde oplossingen. Making data valuable!

Organisaties hebben meerdere informatiesystemen voor verschillende processen. Vaak is er deels dezelfde informatie nodig. Een (interne) standaard, eventueel een bedrijfsspecifieke OTL, helpt bij het opzetten van koppelingen, waarbij de juiste data in de juiste systemen beland. De processen van ontwerp, realisatie en onderhoud, hebben deels dezelfde informatiebehoefte. Vaak worden ze ook door verschillende organisaties uitgevoerd. Om het conversiewerk te beperken en uw kosten te drukken, raden we het gebruik van standaarden aan. We snappen ook dat er een transitiefase aan vooraf gaat, dus organisaties met een koppel- en uitwisselingsvraagstuk van en tussen systemen die niet gebaseerd zijn op standaarden, helpen wij ook.

Binnen de energie-, infra- en bouwsector zijn er BIM-standaarden geformuleerd waar de dataset aan dient te voldoen. De BIM basis ILS, de BIM basis infra, de OTL van Rijkswaterstaat of de IMBOR. En natuurlijk is er ook ruimte voor eigen BIM eisen. Door dit automatisch te controleren, kan zowel de opsteller van het ontwerp zijn dataset snel controleren, als ook de ontvangende partij de ingeleverde dataset controleren.

Wij spreken graag de mogelijkheden met u door! BIM-Connected heeft met de BIM-Bridge een web-based oplossing voor het automatisch checken van o.a. Linked Data (RDF(S), OWL en SHACL) en IFC datasets.

Goed georganiseerde data, biedt mogelijkheden voor automatische analyses gedeeld in standaard rapportages. Wij hebben voorbereidingen getroffen voor analyses voor de NEN 2880, CO2 footprint, het materialenpaspoort en de NEN2057:2011. Mocht u andere omvangrijke analyses wensen, neemt u dan contact op met ons!

Rollen

BIM-Connected helpt u graag met het vervullen van interim rollen. Wij hebben ervaring met het vervullen van de volgende rollen bij organisaties en projecten:

  • Informatiemodelleur

  • Linked Data specialist

  • (Linked) Data architect

  • BIM-consultant

  • Informatie- en procesmanager

  • Product owner

  • IFC specialist

  • Adviseur (model-based) Systems Engineering

Onze opdrachtgevers

Logo Rijkswaterstaat Logo Gemeente Amsterdam Logo Arcadis Logo Qirion

Onze partners

Royal Haskoning DHV